Подаване и разглеждане на жалби

Какво е необходимо да направите, за да подадете жалба?

Подаване и разглеждане на жалби

Право да подаде безплатно жалба има всеки клиент на дружеството. Жалбата може да бъде подадена в писмен вид по електронна и обикновена поща или в офиса на дружеството, на български и/или английски език. По елeктронна поща се приемат жалби само ако същите са постъпили от електронната поща, която клиентът е посочил за комуникация при възникване на договорните отношения.

 • Жалби в писмена форма, на хартиен носител, се подават в централния офис на ЗК Аксиом АД, на адрес: София 1408, бул. Витоша 150 или се изпращат по пощата или по куриер с обратна разписка.
 • Жалби в в електронен вид се подават на e-mail: complaints@axiom-jsc.com    

Какво трябва да съдържа жалбата

Жалбата Ви трябва да съдържа:

 • Вашите имена и ЕГН/ЛНЧ;
 • Ако сте представител на фирма, трябва да посочите и наименованието и ЕИК на фирмата;
 • Вашия постоянен адрес / адрес за кореспонденция, телефон, e-mail;
 • Подробно описание на оплакването на жалбоподателя;
 • Посочване на номера на застрахователния договор и/или номера на претенцията (щетата), ако жалбата е свързана със застрахователен договор;

          ВАЖНО: ЗК Аксиом АД не разглежда анонимни жалби.

 • За да бъдем максимално полезни, жалбата Ви трябва да бъде ясно формулирана. Към нея е необходимо да приложите всички налични) писмени документи и доказателства, подкрепящи искането Ви. Изпращайте само копия от документите, оригиналите запазете при себе си.
 • Ако подавате жалбата чрез пълномощник, към нея следва да е приложено пълномощно.

Как процедираме при обработката на жалби

Всяка писмена жалба, вкл. постъпилите чрез електронната поща на Застрахователя се регистрира в Регистър „Жалби” в деня на получаването й от длъжностно лице, като получава съответния входящ номер № и дата. Срокът за отговор започва да тече от следващия работен ден.  След получаване и регистриране на Вашата жалба, тя се разпределя към съответната отговорна дирекция, в чиито компетенции е разглеждането й.   

При изготвяне на отговорите по жалби, съответните отговорни експерти са задължени:

 • Да съберат и проучат всички относими доказателства и информация по отношение на жалбата;
 • Да изготвят отговора на жалбата и да го изпратят в срок до жалбоподателя.

Срок за произнасяне по жалбите

Срокът за отговор на всяка жалба от клиент е 30 (тридесет) дни от датата на регистриране на жалбата, а при жалби отнасящи се до размера на застрахователното обезщетение, този срок е 7 (седем) дни.

При жалба, постъпила чрез компетентна държавна институция срокът за събиране на документи и изготвяне на отговор е в зависимост от предоставения от съответния орган срок.   

В случай че не сте доволен от становището на Застрахователна компания Аксиом

Ако жалбоподателя не е удовлетворен от решението, взето от ЗК Аксиом АД, има право да подаде жалба (оплакване) до Комисията за финансов надзор на адрес: гр.София, ул.“Будапеща“ №16 и на уеб сайт: www.fsc.bg

В случай, че спорът не бъде уреден по взаимно съгласие или чрез други средства за извънсъдебно уреждане на спорове, спорът се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.

Свържете се с нас