Здравни/медицински застраховки

За да заявите Вашата претенция по Здравни/медицински застраховки, моля следвайте следните стъпки:

  • Свалете, попълнете и подпишете вашето Искане за  възстановяване на разходи по здравни/медицински застраховки.
  • Заедно със сканираното копие на Искането за възстановяване на разходи по здравни/медицински застраховки, изпратете копия на всички първоначално изискуеми от застрахователя документи* на електронен адрес: claims@axiom-jsc.com  или с куриер на адрес: София 1408, бул. Витоша 150, за "ЗК АКСИОМ" АД.

*Подробно описание на документи можете да откриете в НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО  СЪБИТИЕ 

  • Претенции на фактурна стойност до 500,00 лв. по здравна/медицинска застраховка  се обработват без необходимост от представяне на оригинални финансови документи и при представяне на попълнена Декларация към претенция за изплащане на застрахователно обезщетение в размер до 500,00 (петстотин) лева, като Застрахователят запазва правото си да изиска същите в случай на необходимост.

Важно съобщение: 

ЗК Аксиом Ви уведомява, че при завеждане на застрахователни претенции за възстановяване на разходи за лекарствени продукти по здравна, медицинска, туристическа застраховка и застраховки Злополука и заболяване, както и за разходи за лекарствени средства и медикаменти, частично заплащани от НЗОК, е необходимо да представите Амбулаторен лист с вписана детайлна информация за назначената терапия от личният лекар или от лекаря, провел прегледа.

Настоящето изискване е във връзка с предстоящи промени по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ от 18.12.2020г. 

Свържете се с нас