Информация за клиента

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

Молим всички ползватели на застрахователни услуги в ЗК Аксиом да обърнат внимание и да се запознаят подробно преди сключване на застрахователен договор със следната информация, която нашето дружество предоставя на основание чл. 324, 325а, 326 и 333 от Кодекса за застраховането:

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по чл. 324 от Кодекса за застраховането

1. “Застрахователна компания Аксиом“ АД (ЗК Аксиом) е застрахователно дружество със седалище и адрес на управление в Република България,
гр. София, бул. „Витоша” № 150, ЕИК 131039664 и притежава лиценз за извършване на застрахователна дейност по общо застраховане, съгласно Лиценз № 010-ОЗ/30.05.2022г., издаден от Комисията за финансов надзор

2. Подробна информация за предлаганите от дружеството застрахователни продукти и услуги можете да намерите на нашата интернет страница: www.axiom-jsc.com

3. Ползвателите на застрахователни услуги могат да подават жалби/сигнали по повод решения или действия от страна на Дружеството, във връзка с предявени претенцииза изплащане на застрахователни обезщетения както следва:

  • в писмена форма - на хартиен носител, който се изпраща по поща или чрез куриер;
  • в устна форма, чрез телефонно обаждане на телефон 0700 400 99, разговорите, на който се записват;
  • в електронна форма на: office@axiom-jsc.com.

Всички постъпили жалби се регистрират в специален регистър на Дружеството. Анонимни сигнали и жалби не се разглеждат. ЗК Аксиом е създало необходимата организация за бързо и обективно разглеждане и вземане на решение по всяка подадена жалба/сигнал. Подробна информация относно реда за разглеждане на жалби/сигнали от дружеството и правилата за уреждане на претенции по чл. 104, ал. 1 ще намерите на интернет страницата на ЗК Аксиом: www.axiom-jsc.com  

4. Българското законодателство дава възможност на ползвателите на застрахователни услуги да подават жалби/сигнали във връзка с тези услуги и до Комисията за финансов надзор и други държавни органи, както и дава възможност за извънсъдебно разглеждане на спорове, като медиация и арбитраж.

5. ЗК Аксиом не предоставя съвет/и относно разпространяваните от него застрахователни продукти. Служителите на ЗК Аксиом идентифицират изискванията и потребностите на ползвателите на застрахователни услуги, чрез попълването от последните на въпросник- предложения.
6. При реализиране на директна продажба на застрахователен продукт служителите на ЗК Аксиом получават възнаграждение по трудов договор.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ по чл. 325а от Кодекса за застраховането.


Служителите на ЗК Аксиом:

  • идентифицират изискванията и потребностите на ползвателите на застрахователни услуги чрез попълването на въпросник;
  • предоставят на потребителите на застрахователни услуги Информационен документ за всеки застрахователен продукт.

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ по чл. 326 от Кодекса за застраховането

Спрямо застрахователните договори, сключвани със ЗК Аксиом, се прилага българското законодателство.


IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАКЕТНИТЕ ПРОДАЖБИ по чл. 333 от Кодекса за застраховането

Ако се интересувате от застрахователен продукт, който се предлага заедно с друга услуга или в пакет, ще получите подробна информация от служител в офиса на компанията или от застрахователния посредник за възможността да закупите поотделно различните услуги от пакета, както и описание на всяка от тях, включващо и нейната цена и други разходи по нея.

За всякакви въпроси, свързани с тази информация, можете да се обръщате към ЗК Аксиом на телефон: 0700 400 99 или на e- mail: office@axiom-jsc.com.

Тази предварителна информация можете да намерите и на интернет страницата на ЗК Аксиом: www.axiom-jsc.com  

Свържете се с нас