Застраховки Имущество

За да заявите Вашата претенция по застраховки Имущество, моля следвайте следните стъпки:

 • Свалете, попълнете и подпишете вашето Уведомление за щета.
 • Сканираното копие на Уведомлението за щета, заедно с копия на всички първоначално изискуеми от застрахователя документи посочени по-долу изпратете на електронен адрес: claims@axiom-jsc.com  или с куриер на адрес: София 1408, бул. Витоша 150, за "ЗК АКСИОМ" АД.

При настъпване на застрахователно събитие е необходимо да ни представите следните документи:

 • Уведомление за щета по образец на застрахователя
 • Застрахователна полица с всички добавъци към нея
 • Документ за настъпилото събитие, ако е необходим:
  • Служебна бележка от полиция/пожарна
  • Протокол от електроразпределително дружество и т.н.
 • Документ за собственост върху пострадалото имущество
 • Документ доказващ направените разходи (фактура и т.н.)
 • Други документи при поискване от Застрахователя в зависимост от вида на събитието, необходими за доказване на претенцията Ви по основание и по размер.

Какво е необходимо да направите при настъпило застрахователно събитие

 • Да се предприемат всички необходими и целесъобразни мерки за спасяване на застрахованото имущество и ограничаване на вредите.
 • Да не се променя състоянието на увреденото имущество преди извършване на оглед от застрахователя и без неговото съгласие за това.
 • Да се уведоми Застрахователя в срок и да се осигури достъп на негови представители до увредените имущества.
 • Да се уведомят незабавно след установяване на събитието съответните органи, а именно:
  • при пожар и наводнение – служба Пожарна и аварийна безопасност
  • при кражба, грабеж и злоумишлени действия на трети лица – Полиция
  • при токов удар – Електроразпределителното дружество

Срокове за уведомление на Застрахователя при щета

 • В случай на пожар, експлозия, злоумишлени действия, кражба чрез взлом, чрез техническо средство или грабеж в срок от 24 часа или в първия работен ден след настъпване на събитието или узнаването за него.
 • При останалите видове застрахователни събития в срок до три дни от настъпване на застрахователното събитие или узнаването за него.

 

Свържете се с нас