Застраховка за гости на хотели

За да заявите Вашата претенция, моля следвайте следните стъпки:

 • Свалете, попълнете и подпишете вашето Уведомление за настъпило събитие.
 • Заедно със сканираното копие на Уведомлението за настъпило събитие, изпратете копия на всички първоначално изискуеми от застрахователя документи посочени по-долу на електронен адрес: claims@axiom-jsc.com  или с куриер на адрес: София 1408, бул. Витоша 150, за "ЗК АКСИОМ" АД.

При настъпване на застрахователно събитие е необходимо да ни представите следните документи:

 • Уведомление (по образец)
 • Застрахователна полица
 • Медицински документи (епикризи, амбулаторни листи, назначения и резултати от изследвания, Съдебно-медицинска експертиза, аутопсионен протокол и други)
 • Разходооправдателни документи в оригинал (фактура с касов бон, със съответната рецепта)
 • Удостоверение за раждане
 • Удостоверение за наследници
 • Препис-извлечение от Акт за смърт
 • Съобщение за смърт;
 • Регистрационна карта, издадена от Застраховащия, отдаващ обект/средство за подслон
 • Документи, удостоверяващи настъпване на събитието в оригинал – протоколи, служебна бележка от компетентен орган, удостоверения
 • Други документи, необходими за доказване на претенцията Ви по основание и по размер.

Какво е необходимо да направите при настъпило застрахователно събитие

 • При настъпване на събитие трябва да уведомите веднага администрацията на хотела, а чрез нея и Застрахователя, а при посегателство върху личния Ви багаж да потърсите съдействие от компетентните органи и да спазвате дадените от тях указания.
 • При необходимост от провеждане на лечение следва да пазите всички медицински документи, издавани във връзка със същото.

Свържете се с нас