Права за ползване

Този уебсайт и наличната в него информация е собственост на „Застрахователна компания Аксиом“ АД.  Използвайки този сайт и информацията в него, вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите Права за ползване. Интернет страницата (сайтът) www.axiom-jsc.com е създадена с информативна цел и предоставя основна информация за застрахователното дружество, за продукти и услуги на ЗК Аксиом, предназначени за индивидуални и корпоративни клиенти. Информацията, предоставена на тази интернет страница, не представлява предложение, оферта или покана за покупка.

Тези Права за ползване, заедно с нашата Политика за поверителност и за бисквитки, регулират използването на уебсайта от Ваша страна. Използването на https://axiom-jsc.com се счита за неотменимо приемане на тези условия.

АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право, принадлежащо на ЗК Аксиом, с всички запазени права и законни последици, а нерегламентираното му използване представлява закононарушение, за което може да бъде търсена отговорност, съгласно действащото българско законодателство. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения и лога, графики и др. от уебсайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки на продукти и услуги, и лога. Забранява се да се модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират някаква част от или цялото съдържание на интернет страницата и да се използва за каквато и да е публична или търговска цел, освен за тиражиране или популяризиране на информация за продуктите и услугите на ЗК Аксиом. Във всички останали случаи за тяхното използване е необходимо предварителното писмено съгласие на ЗК Аксиом.

ОТГОВОРНОСТ

ЗК Аксиом не гарантира и не носи отговорност за точността, достоверността и достъпността на информацията, документите и услугите, съдържащи се в уебсайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, както и не носи отговорност за услугите, предлагани от тези сайтове. ЗК Аксиом си запазва правото да променя  съдържанието и оформлението на уебсайт https://axiom-jsc.com, по всяко време и както намери за добре, без предизвестие. 

ЗК Аксиом не носи отговорност при никакви обстоятелства за щети, разходи, загуби, причинени от използването или невъзможността за използване на материали от този сайт. Дружеството не носи отговорност и за вреди, произтичащи от прекъсване, спиране или забавяне, причинени от неизправности в интернет мрежата или поради други причини.

ЗК Аксиом не поема отговорност за последствията, свързани със съдържанието на сайта и ако желаете да се възползвате от някой от продуктите или услугите на ЗК Аксиом, описани в него, следва да се свържете със Застрахователя и да поискате детайлна информация, относно това дали продуктът или услугата се предлагат, договорните условия, и др. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

АКТУАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

ЗК Аксиом поддържа актуална информацията на този уебсайт, но не отговаря за обективни пропуски и си запазва правото да извършва промени в настоящите Условия  по всяко време, като се задължава да публикува веднага тези промени на сайта.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗК Аксиом гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени формуляри и електронна кореспонденция и ще използва събраните лични данни единствено за целите, за които са били предоставени доброволно от потребителите, и съгласно разпоредбите на действащата в България към момента международна и национална правна рамка. Предоставяните от клиентите лични данни се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни, GDPR и подзаконовите актове за неговото прилагане.

Тези Права за ползване и Вашето използване на интернет страницата са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с този документ въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до този документ, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Свържете се с нас