Карго

За да заявите Вашата претенция по застраховка Товари по време на превоз (КАРГО), моля следвайте следните стъпки:

 • Свалете, попълнете и подпишете вашето Уведомление за щета.
 • Сканираното копие на Уведомлението за щета, заедно с копия на всички първоначално изискуеми от застрахователя документи посочени по-долу изпратете на електронен адрес: claims@axiom-jsc.com  или с куриер на адрес: София 1408, бул. Витоша 150, за "ЗК АКСИОМ" АД.

ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ  Е НЕОБХОДИМО ДА НИ ПРЕДСТАВИТЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 • Протокол на авариен комисар – оригинал, съставен не по-късно от момента на освобождаване на товара, а при пълна загуба на товара – не по-късно от 48 часа от момента на настъпване на застрахователното събитие;
 • Морски протест, писмени свидетелски показания, полицейски протоколи, заключения и оценки на вещи лица и други в оригинали или нотариално заверени копия;
 • Превозният договор – морски коносамент, ж. п. товарителница (част 1 и част 5), CMR товарителница (2 екземпляра за получателя) и други също в оригинал;
 • Фактури, сметки, диспаши, опаковъчен лист, търговски договор и други – оригинали или нотариално заверени копия;
 • Документ за произход на стоката в оригинал;
 • Документи, установяващи марковия характер на стоката отново в оригинал;
 • Констативен протокол на превозвача за щетите и причините, довели до липси и/ или повреди на товара, отново в оригинал;
 • Кореспонденция на застрахования с третото лице, причинител на щетите, като например протестно писмо срещу превозвач и/ или друго трето лице, виновно или отговорно за настъпилите щети, както и евентуалния отговор на това лице – нотариално заверени копия;
 • Други документи, обосноваващи качеството или цената на стоката над средните за съответните тип и вид стоки в оригинал или нотариално заверено копие.

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВИТЕ ПРИ НАСТЪПИЛО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

 • Вие трябва писмено да ни уведомите в срок до 3 дни от узнаването ( до 24 часа при кражба и грабеж), но не по-късно от 7 дни от датата на настъпван на застрахователното събитие и да предприемете всички разумни и целесъобразни мерки за спасяване на товара, предотвратяване или ограничаване на загубата и/ или щетата.
 • Обективното установяване на вредите се извършва от независим авариен комисар, записан във Вашата застрахователна полица.

Свържете се с нас