Уведомление за поверителност

С настоящото Застрахователна компания Аксиом“ АД (ЗК Аксиом, Дружеството), предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени.

ЗК Аксиом обработва Ваши данни с оглед оферирането, сключването и администрирането на застрахователни договори, съдействие при предявяване на претенции, Ваши запитвания, жалби, искания или други легитимни цели.

Застрахователна компания Аксиом“ АД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка е обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и политиките на „Застрахователна компания Аксиом“ АД за защита на данните.

Кой събира и обработва Вашите данни?

Вашите лични данни се събират и се обработват от: „Застрахователна компания Аксиом“ АД , ЕИК 131039664, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, бул. Витоша № 150, бл. 70, ет. 1, уеб сайт https://axiom-jsc.com/, тел. за контакт: 0700 400 99, Лиценз за извършване на дейност по общо застраховане № 010-ОЗ/30.05.2022 г., издаден от Комисията за финансов надзор.

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които обикновено обработваме са следните:

 • Име: име, презиме и фамилия;
 • ЕГН, ЛЧН, дата на раждане;
 • Контакти: електронна поща и телефон;
 • Адрес: постоянен или настоящ;
 • Банкова информация: номер на банкова сметка; данъчна, финансова и друга информация;
 • Информация относно предмета на застрахователния договор – информация относно професионален опит, длъжност, собственост и други;
 • Здравни данни: информация относно Вашето здравно състояние (диагноза, епикризи, други здравни документи), предоставена за целите на представяне на предложение, изработено за Вас, сключването на застраховка и предявяването на щета.
 • Видеонаблюдения от охранителни камери, поставени в офиса на Дружестото.

Основание за обработване на лични данни

Обработването на Вашите данни е необходимо за сключването и изпълнението на застрахователен договор, по който Вие сте страна.

Дружеството ограничава обработването на Вашите здравни данни единствено в рамките на предвидените законови цели и условия, включително за установяване основателността на застрахователна претенция, за упражняване или защита на законови претенции.  ЗК Аксиом обработва Вашите здравни данни за целите на изготвяне на предложение за застрахователен договор, като здравна застраховка и застраховка злополука, въз основа на Вашето изрично съгласие. В случай на необходимост обменяме Вашите данни с доставчици на услуги на основание легитимния интерес на ЗК Аксиом да изпълни задълженията си като застраховател и да повиши качеството на предоставяните услуги, както и при извършване на проверка и изискване на информация на законово основание от страна на държавни и общински органи (следствие, прокуратура, съд, КФН, НАП, НОИ, МВР, КЗЛД, и др.).

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на застрахователното правоотношение, а именно:

 • изготвяне на индивидуално предложение за застраховка;
 • кандидатстване за оферта;
 • издаване на сметка;
 • удостоверяване валидност на полица;
 • преиздаване на документ;
 • прекратяване и анулиране на договорни отношения;
 • издаване на удостоверение;
 • договаряне на допълнителна информация по договора;
 • плащането на застрахователната премия;
 • обработване на претенции по повод настъпване на застрахователно събитие и изплащане на застрахователно обезщетение при ликвидация на щета;
 • предотвратяване на застрахователни измами;
 • оценка на риска;
 • изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Профилиране

При изготвяне на оферта от ЗК Аксиом за конкретна застраховка е възможно Вашите лични данни да бъдат обект на профилиране чрез системи за обработване на информация. В зависимост от спецификите на конкретния вид застраховка, ЗК Аксиом може да използва информационни системи, за да изчисли вероятността за настъпване на застрахователно събитие, съответно извършване оценка на риска. Информационните системи работят въз основа актюерска разработка. Вашите лични данни се профилират въз основа на легитимния интерес на ЗК Аксиом да оцени риска и поеме договорни задължения въз основа на оценка на риска. Можете да възразите на профилирането на личните Ви данни. Повече информация за реда и условията при които можете да възразите, ще намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на ЗК Аксиом на нашата корпоративна уеб-страница, както и във всеки наш офис.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

ЗК Аксиом зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. Само при наличие на основателна причина и при спазване на императивните разпоредби на на нормативната уредба е възможно да разкрием Вашите лични данни на следните лица:

 • Други застрахователи, съзастрахователи/презастрахователи;
 • Застрахователни посредници/брокери и банки;
 • Публични органи (държавни и общински органи), омбудсман;
 • Доставчици на услуги;
 • Презастрахователи, презастрахователни брокери и техни представители.

Как съхраняваме и защитаваме Вашите данни?

Ние използваме административни, технически и физически предпазни мерки за защитата на предоставените ни от Вас лични данни от случайно, незаконно или неупълномощено унищожаване, загуба, изменение, достъп, разкриване или използване.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

ЗК Аксиом съхранява предоставените от Вас лични данни толкова дълго, колкото е необходимо по отношение на целите, за които те са били събрани или в срок, не по-кратък от регулаторно или нормативно установените срокове за съхранение на информация или от давностните срокове за предявяване на претенции по сключените с дружеството застрахователни договори.

Какви са Вашите права по отношение на личните Ви данни?

Вие можете, във всеки един момент, да поискате от ЗК Аксиом право на достъп до Вашите лични данни. Освен това, разполагате и с правото на промяна или на премахване на тези данни, както и с правото да се противопоставите на използването на Вашите данни, въз основа на законова мотивация. Имате право и да оттеглите своето съгласие за обработване на личните Ви данни, когато обработването им се извършва на това основание.

 • Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите потвърждение дали обработваме Ваши личните данни, и ако е така, да получите достъп до тях.
 • Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от ЗК Аксиом да коригира всяка непълна или неточна информация, свързана с Вас.
 • Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием Ваши лични данни, когато ЗК Аксиом няма правно основание да продължи обработката им.
 • Възражение: това право Ви дава възможност да възразите срещу обработка при наличие на законово основание за това.
 • Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако желаете да установите точността на данните или причините за тяхното обработване.
 • Преносимост: това право Ви дава възможност да получите данните, които сте ни предоставили в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако са изпълнени следните условия:

ЗК Аксиом обработва тези данни на основание дадено съгласие или в изпълнение на договорно задължение и обработването на тези данни се извършва автоматично.

Вие имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни - независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, на адрес:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.

Как да получите информация за Вашите данни?

Ако имате каквито и да било въпроси относно защитата на Вашите данни или упражняването на правата Ви, може да използвате следните данни за контакт, за да се свържете директно с нашия служител по защита на данните:

 • чрез електронна поща до dpo@axiom-jsc.bg;
 • на хартиен носител - подадени на адреса на управление на Дружеството: гр. София, п.к. 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, бул. Витоша № 150, бл. 70, ет. 1, адресирани до Длъжностното лице по защита на данни

Свържете се с нас