Карго

Товари по време на превоз

Застраховката осигурява пълна застрахователна защита на всички видове товари, предмет на внос, износ или реекспорт, както и при вътрешни превози на територията на Република България, независимо от вида на транспорта, както и свързаните с тях материални интереси по време на превоз, срещу загуба, повреда и разходи, понесени при настъпване на застрахователно събитие. 

Покрити рискове

Съгласно следните клаузи:

  • BulletИнститутски Карго Клаузи (А) – CL 382 1/1/09 – осигурява пълно покритие за всички рискове от пълна или частична загуба и/или повреда на застрахования товар по време на превоза, освен изрично изключените. Покриват се и разходите при обща авария и спасителни разноски. По тази клауза се застраховат обикновено нови стоки и товари, опаковани в кашони, каси, сандъци, чували и други видове опаковки. Не се застраховат по тази клауза товари в насипно или наливно състояние, превозвани в цистерни, танкери или други специализирани контейнери;
  • BulletИнститутски Карго Клаузи (В) - CL 383 1/1/09 /- осигурява ограничено покритие, включващо покритието по Институтски Карго Клаузи (С) - 1.1.09 и рисковете земетресение, вулканично изригване, мълния, влизане на морска, езерна или речна вода в превозното средство, пълна загуба на всякакъв пакет, изгубен зад борда или изпуснат при натоварване на или разтоварване от кораб или плавателен съд;
  • BulletИнститутски Карго Клаузи (С) - CL 384 1/1/09 – осигурява минимално покритие, включващо загуба и/или повреда на застрахования товар, дължащи се на настъпването на определени рискове (пожар, експлозия, преобръщане или дерайлиране на сухопътно превозно средство,  сблъсък или контакт на кораб или плавателен съд с всякакъв вид обект, с изключение на вода, разтоварване на товара в пристанище на бедствие, общоаварийно пожертвование, изхвърляне на товари при авария). По тази клауза се застраховат обикновено метали, руди, въглища и други подобни товари, както и такива в насипно или наливно състояние, превозвани в цистерни, танкери и други специализирани контейнери, а също така и употребявани или повредени стоки и товари;

По желание на Застрахования, и срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия, Застрахователят по своя преценка може да осигури застрахователно покритие и съгласно други специализирани Карго Клаузи, действащи и прилагани на международния застрахователен пазар, както и срещу рискове, посочени в специални условия в/към застрахователния договор.

Предимства

  • Професионален съвет и оценка на специфичните рискове
  • Ясни правила при изплащане на обезщетения

Свържете се с нас