Разни финансови загуби

Застраховка Разни финансови загуби

Застраховката е доброволна и предоставя защита в случай на финансови загуби, свързани със заетост, обща недостатъчност на доход, лошо време, непредвидени търговски разходи или други, възникнали и изискуеми по време на действието й.

Покрити рискове

Покрити са претърпени от Застрахования финансови загуби, произтичащи от облигационни отношения, представляващи резултат от настъпили застрахователни събития, както и включените в Специални условия:

  • Рискове, свързани със заетостта
  • Обща недостатъчност на доходи и/или загуба на доходи
  • Лошо време
  • Текущи общи разходи и/или непредвидени търговски разходи
  • Загуби на пазарна стойност, на рента или доход
  • Други финансови загуби (нетърговски) и/или косвени търговски загуби освен посочените по-горе

Предимства

  • Сигурност и защита в случай на непредвидени ситуации, конкретно договорени.
  • Възстановяване на целесъобразно направени разходи за ограничаване и минимизиране на възможните финансови загуби

Свържете се с нас