Застраховки Отговорности

Професионална отговорност

Застраховката професионална отговорност покрива отговорността на лица, упражняващи определена професия с необходимата правоспособност за вреди, причинени при осъществяване на професионалната им дейност. Тя предлага финансова защита за посрещане на съдебните разноски и всички нанесени вреди, настъпили през периода на застрахователното покритие в резултат от грешка или пропуск, които биха могли да бъдат предмет на обезщетение.

Покрити рискове

Покрива се отговорността на застрахованото лице за причинени вреди при неизпълнение на професионални задължения, конкретизирани в специални условия:

 • Професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия
 • BulletПрофесионална отговорност в проектирането и строителството
 • BulletПрофесионална отговорност на счетоводители и одитори
 • BulletПрофесионална отговорност на застрахователни брокери
 • BulletДруги професионални отговорности

Предимства

 • Защитава вашите интереси, които могат да пострадат в резултат на увреждане на имуществото, живота и здравето на трети страни, поради неизпълнение на професионалните ви задължения
 • Със застрахователно покритие изцяло съобразено с нормативните изисквания за конкретната професия
 • Спокойствие и финансова помощ в трудни ситуации

Документи за изтегляне

Обща гражданска отговорност

Застраховка Обща граждански отговорност покрива отговорността за материални и/или нематериални вреди, причинени от юридически лица, еднолични търговци и физически лица на трети лица пpи или пo повод осъществяване на съответната стопанска дейност (производствена или непроизводствена), вписана в застрахователния договор, 

Покрити рискове

 • BulletИмуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността, посочена в застрахователната полица в рамките на договорените лимити за обезщетение
 • BulletОтговорността на физическите лица, които представляват или са в трудово-правни отношения с юридическото лице, застраховано по полицата.
 • BulletСъдебните разноски и разходи във връзка с уреждане на претенции за вреди, покрити по договорените в застрахователната полица условия.

Предимства

 • Широка гама от застрахователни покрития, които дават възможност за  минимизиране на евентуални загуби и разходи по договори и искове на служители, партньори и клиенти
 • Застрахованият сам определя лимитите на отговорност по полицата

Свържете се с нас