Медицинска застраховка за чужденци

За да заявите Вашата претенция, моля следвайте следните стъпки:

 • Свалете, попълнете и подпишете вашето Уведомление за настъпило събитие.
 • Заедно със сканираното копие на Уведомлението за настъпило събитие, изпратете копия на всички първоначално изискуеми от застрахователя документи посочени по-долу на електронен адрес: claims@axiom-jsc.com  или с куриер на адрес: София 1408, бул. Витоша 150, за "ЗК АКСИОМ" АД.

При настъпване на застрахователно събитие е необходимо да ни представите следните документи:

 • Уведомление /по образец;
 • Застрахователна полица;
 • Медицински документи (епикризи, болнични листи, амбулаторни листи, назначения и резултати от изследвания, ЕР на ТЕЛК, лична амбулаторна карта, Съдебно-медицинска експертиза, аутопсионен протокол и други)
 • Разходооправдателни документи в оригинал (фактура с касов бон, със съответната рецепта)
 • Документ, удостоверяващ настъпване на събитието: Констативен протокол/Протокол за ПТП, Разпореждане на НОИ, Декларация за трудова злополука, служебна бележка от  работодател, спортен клуб, превозвач, туристическа агенция, компетентен орган
 • Удостоверение за раждане
 • Удостоверение за наследници
 • Препис-извлечение от Акт за смърт
 • Съобщение за смърт
 • Други документи, необходими за доказване на претенцията Ви по основание и по размер.

Какво е необходимо да направите при настъпило застрахователно събитие

 • При настъпване на застрахователно събитие Вие и/или Ваш представител трябва да уведомите Застрахователя в срок от 24 (двадесет и четири) часа, а в срок от 5 (пет) работни дни в писмена форма го информирате за обстоятелствата, при които е настъпило събитието. Застрахователят има право да откаже плащането, ако Застрахованият не е изпълнил задълженията си в посочения срок.
 • По време на лечението следва да пазите всички медицински документи, издавани във връзка със същото.

Свържете се с нас