Лични данни

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 (съгл. чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679)

 

Като администратор на лични данни „Застрахователна компания Аксиом“ АД (ЗК Аксиом, „Ние“, Дружеството) се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събиране и обработване на лични данни. Клиентската удовлетвореност във всички нейни аспекти е приоритет за нас, особено когато се отнася до Вашите данни.

Ето защо възприемаме като наше задължение полагането на надлежна грижа при обработката на Вашите лични данни и предприемането на всички възможни мерки за тяхната защита от неправомерни действия. Ние сме предприели необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните ви данни по законосъобразен, целесъобразен и прозрачен начин и да гарантираме вашите права.

Пълният текст на информационните документи за обработване на лични данни в качеството ви на ползвател на застрахователни услуги, като: какви ваши лични данни ще обработваме, за какви цели и на какви основания, на кои категории получатели бихме могли да ги предоставим, за какви срокове ги съхраняваме, както и за вашите права и начините за тяхното упражняване, можете да намерите в секцията с документи по-долу.

За повече информация във връзка с прилагането на законодателството относно защитата на личните данни посетете интернет сайта на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg

Свържете се с нас