Финансова информация

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ

Годишен отчет 2022

Годишен отчет 2021

 

ПЛАТЕЖНОСПОСОБНОСТ II

В рамките на режима - "Платежоспособност II" , застрахователните и презастрахователните предприятия подлежат на по-широк преглед на изискванията за платежоспособност, които имат за цел да отразяват по-отблизо финансовото състояние на предприятието, бизнес профила и стратегията за управление на риска. Един от документите, които ще се изготвят на годишна база, е Докладът за платежоспособност и финансово състояние ("SFCR")

Свържете се с нас