Имуществени застраховки

Имущество за бизнеса

Застраховката гарантира надеждна защита на движимо и/или недвижимо имущество, собствено, наето или намиращо се под контрола на български и чуждестранни физически или юридически лица, чрез възстановяване на пълна загуба или частична щета, причинени от или вследствие на покрит риск.

Покрити рискове

 • Пожар и експлозия
 • Природни бедствия
 • Авария на ВиК
 • Късо съединение и токов удар
 • Земетресение
 • Вандализъм, кражба, грабеж
 • Гражданска отговорност
 • Чупене на стъкла и др.

Предимства

 • Бърза процедура при сключване на застраховката
 • Гъвкави възможности за плащане на премия по полица
 • Бърз и лесен процес при ликвидация на щети

Електронна техника

Застраховката предоставя застрахователна защита на всички уреди, съдържащи електронни елементи като компютри, сървъри, медицински уреди, касови апарати, телевизори, радио апарати и много други, които се използват за търговски и индустриални цели, както и/или външни носители на данни (включително стандартен и потребителски софтуер).

Покрити рискове

 • Свръхнапрежение, индукция (намагнитизиране), попадение на мълния (пряко и косвено), дим, сажди и корозионни газове
 • Неправилна експлоатация, изпускане, грешки (небрежност) на обслужващия персонал (грешки при работата и обслужването на застрахованото имущество от щатния персонал на Застрахования)
 • Кражба чрез взлом или въоръжен грабеж на електронна техника, намираща се в МПС, както и  вреди при ПТП

Предимства

 • Спокойствие  и сигурност,  широк избор на отделни застрахователни покрития отговарящи на Вашите нужди и изисквания
 • Застрахователна защита и покритие, съобразено със специфичните особености на електронната техника

Документи за изтегляне

Рискове в строителството и монтажа

Застраховката предлага комплексна и адекватна застрахователна защита за инвеститори, предприемачи, изпълнители или подизпълнители строителни обекти за материални загуби върху застрахованото имущество в резултат на покрит по полицата риск, на строителната механизация на временни строителни и монтажни съоръжение и оборудване. При събитие се изплаща обезщетение за направени разходи за разчистване и/или събаряне на останки, за допълнителни разходи за извънреден труд, както и претенции на трети лица относно имуществени и неимуществени вреди, резултат от осъществяването на строителни и монтажни работи.

Покрити рискове

 • Внезапни и непредвидими материални загуби или увреждания на застрахованите монтажни/строителни работи, пораждащи необходимост от замяна или ремонт на увредените позиции
 • Преки материални загуби върху застрахованото имущество в резултат на пожар, мълния, експлозия, удар от превозно средство, падащи предмети, буря, градушка, земетресение и др.
 • Материални вреди на строителната механизация, както и на временните монтажни и строителни съоръжения и оборудване
 • Обезщетения за причинени на трети лица имуществени и неимуществени вреди в резултат на непозволено увреждане

Предимства

 • Възможност за поемане на големи рискове.
 • Удобно разсрочване на премиите без оскъпяване.

Прекъсване на дейността

Застраховката е подходяща за всеки бизнес – производители, собственици на имоти и други компании, като част от сключена и действаща имуществена застраховка. Покрива загубата на печалба на Застрахования в резултат на прекъсване или ограничаване на стопанската дейност, в резултат на настъпила имуществена вреда.

Покрити рискове

 • Пропуснати ползи
 • Постоянни разходи, които се понасят по време на прекъсването на дейността
 • Допълнителни разходи, свързани с прекъсване на дейността

Предимства

 • Спокойствие  и сигурност при действително претърпяната загуба на печалба, произтичаща от прекъсването или нарушаването на обичайната стопанска дейност
 • Застрахователна защита при увеличени производствени разходи и намаление на оборота

Свържете се с нас