Имуществени застраховки

Имущество за бизнеса

Застраховката гарантира надеждна защита на движимо и/или недвижимо имущество, собствено, наето или намиращо се под контрола на български и чуждестранни физически или юридически лица, чрез възстановяване на пълна загуба или частична щета, причинени от или вследствие на покрит риск.

Покрити рискове

 • BulletПожар и експлозия
 • BulletПриродни бедствия
 • BulletАвария на ВиК
 • BulletКъсо съединение и токов удар
 • BulletЗеметресение
 • BulletВандализъм, кражба, грабеж
 • BulletГражданска отговорност
 • BulletЧупене на стъкла и др.

Предимства

 • Бърза процедура при сключване на застраховката
 • Гъвкави възможности за плащане на премия по полица
 • Бърз и лесен процес при ликвидация на щети

Електронна техника

Застраховката предоставя застрахователна защита на всички уреди, съдържащи електронни елементи като компютри, сървъри, медицински уреди, касови апарати, телевизори, радио апарати и много други, които се използват за търговски и индустриални цели, както и/или външни носители на данни (включително стандартен и потребителски софтуер).

Покрити рискове

 • BulletСвръхнапрежение, индукция (намагнитизиране), попадение на мълния (пряко и косвено), дим, сажди и корозионни газове
 • BulletНеправилна експлоатация, изпускане, грешки (небрежност) на обслужващия персонал (грешки при работата и обслужването на застрахованото имущество от щатния персонал на Застрахования)
 • BulletКражба чрез взлом или въоръжен грабеж на електронна техника, намираща се в МПС, както и  вреди при ПТП

Предимства

 • Спокойствие  и сигурност,  широк избор на отделни застрахователни покрития отговарящи на Вашите нужди и изисквания
 • Застрахователна защита и покритие, съобразено със специфичните особености на електронната техника

Документи за изтегляне

Рискове в строителството и монтажа

Застраховката предлага комплексна и адекватна застрахователна защита за инвеститори, предприемачи, изпълнители или подизпълнители строителни обекти за материални загуби върху застрахованото имущество в резултат на покрит по полицата риск, на строителната механизация на временни строителни и монтажни съоръжение и оборудване. При събитие се изплаща обезщетение за направени разходи за разчистване и/или събаряне на останки, за допълнителни разходи за извънреден труд, както и претенции на трети лица относно имуществени и неимуществени вреди, резултат от осъществяването на строителни и монтажни работи.

Покрити рискове

 • BulletВнезапни и непредвидими материални загуби или увреждания на застрахованите монтажни/строителни работи, пораждащи необходимост от замяна или ремонт на увредените позиции
 • BulletПреки материални загуби върху застрахованото имущество в резултат на пожар, мълния, експлозия, удар от превозно средство, падащи предмети, буря, градушка, земетресение и др.
 • BulletМатериални вреди на строителната механизация, както и на временните монтажни и строителни съоръжения и оборудване
 • BulletОбезщетения за причинени на трети лица имуществени и неимуществени вреди в резултат на непозволено увреждане

Предимства

 • Възможност за поемане на големи рискове.
 • Удобно разсрочване на премиите без оскъпяване.

Прекъсване на дейността

Застраховката е подходяща за всеки бизнес – производители, собственици на имоти и други компании, като част от сключена и действаща имуществена застраховка. Покрива загубата на печалба на Застрахования в резултат на прекъсване или ограничаване на стопанската дейност, в резултат на настъпила имуществена вреда.

Покрити рискове

 • BulletПропуснати ползи
 • BulletПостоянни разходи, които се понасят по време на прекъсването на дейността
 • BulletДопълнителни разходи, свързани с прекъсване на дейността

Предимства

 • Спокойствие  и сигурност при действително претърпяната загуба на печалба, произтичаща от прекъсването или нарушаването на обичайната стопанска дейност
 • Застрахователна защита при увеличени производствени разходи и намаление на оборота

AxiProtect

Продуктът предлага застрахователно покритие на вреди, изразяващи се в пълно или частично увреждане на застраховано имущество на малките и средни предприятия (собственици, наематели или ползватели). AxiProtect предоставя разнообразни комбинации на покритите рискове обвързани с индивидуалните потребности, възможност за застраховане на сгради и/или движимо имущество с пълен набор от покрития.

Покрити рискове

 • BulletПожар, мълния, експлозия, имплозия и др.
 • BulletПриродни бедствия
 • BulletАвария на ВиК
 • BulletКъсо съединение и токов удар
 • BulletЗеметресение
 • BulletРазходи за разчистване на развалини и останки, както и за преместване и съхранение на застраховано движимо имущество.
 • BulletЗлоумишлени действия на трети лица
 • BulletКражба чрез взлом, кражба чрез използване на технически средства, грабеж
 • BulletЧупене на стъкла и др.

Предимства

 • Надеждна застрахователна защита
 • Улеснена процедура при сключване без предварителен оглед и оценка
 • Гъвкави възможности за плащане на премия по полица
 • Бърз и лесен процес при ликвидация на щети

Свържете се с нас