Застраховки Гаранции

Застраховка Гаранции

Застраховка Гаранции или застрахователен бонд е вид обезпечение по договори за обществени поръчки – аналог на паричен залог или банкова гаранция. Гаранцията представлява поет от застрахования и застрахователя ангажимент за изплащане на обезщетение в полза на възложителя по договор, в случай че застрахования (изпълнител по договора) не изпълни или изпълни неточно задълженията си по сключения договор.

Покрити рискове

  • BulletГаранция за авансово плащане – обезпечава авансово предоставените средства по договора
  • BulletГаранция за добро изпълнение – покрива риска от неизпълнение или неточно изпълнение на задължения на застрахования по конкретен договор
  • BulletГаранция за поддръжка и гаранционно обслужване – обезпечава задълженията на застрахования относно гаранционното обслужване по договора
  • BulletДруги гаранции, одобрени от Застрахователя

Предимства

  • Удобна, лесна и бърза процедура по сключване
  • Минимален изискуем пакет от документи за оценка на риска – проект на договор/договор, финансови отчети (счетоводен баланс и ОПР) за последните две години на кандидата за застраховане, решение за избор на изпълнител, попълнено предложение – въпросник по образец
  • Не се блокират парични средства на кандидата за застраховане в сравнение с другите възможни обезпечения – банкова гаранция или залог на парични средства
  • Липса на всякакви допълнителни такси и разходи
  • Достъп на различни фирми до обществени поръчки

Свържете се с нас