Застраховки Злополука

Застраховка Злополука

Групова застраховка Злополука предоставя застрахователна защита на застрахованите лица срещу рисковете от злополука, както на работното място така и извън него, включително трудова злополука и професионално заболяване.

Покрити рискове

 • BulletСмърт вследствие злополука

По желание на клиента могат да бъдат включени следните допълнителни покрития:

 • BulletТрайно намалена или загубена работоспособност вследствие на злополука
 • BulletВременна неработоспособност вследствие на злополука
 • BulletМедицински разходи вследствие на злополука
 • BulletДневни пари за болничен престой вследствие на злополука
 • BulletСуми за оперативно лечение
 • BulletРазходи за медицинско транспортиране
 • BulletРазходи за транспортиране (репатриране) и за погребение.

Предимства

 • Различни нива на покритие, съобразени с вашия бюджет
 • Застраховане без медицинска оценка на риска

Злополука и заболяване

Застраховката осигурява защита срещу събития в резултат на битова и/или трудова злополука, или акутно заболяване, които могат да имат неблагоприятно въздействие върху живота и здравето на застрахованите лица. Предоставя спокойствие при непредвидени събития и възможност за избор на широк обхват от допълнителни покрития.

Покрити рискове

 • BulletСмърт вследствие на злополука и заболяване
 • BulletТрайна загуба на работоспособност вследствие на злополука и заболяване

По желание на клиента могат да бъдат включени следните допълнителни покрития:

 • BulletВременна неработоспособност вследствие на злополука и заболяване
 • BulletМедицински разходи
 • BulletДневни пари за болничен престой
 • BulletСуми за оперативно лечение
 • BulletРазходи за медицинско транспортиране
 • BulletРазходи за транспортиране (репатриране) и за погребение.

Предимства

 • Различни нива на покритие, съобразени с Вашия бюджет
 • Гарантирана грижа и лечение при настъпване на застрахователно събитие

Документи за изтегляне

Трудова злополука

Застраховката има задължителен характер, съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, регламентиран в чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Тя гарантира застрахователна защита на работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.  Разходите за задължително застраховане на работниците и служителите са за сметка на работодателя.

Покрити рискове

 • BulletСмърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука.
 • BulletТрайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука.
 • BulletВременна неработоспособност* вследствие на трудова злополука.

        * Временната неработоспособност и степента на трайно намалената работоспособност се удостоверяват с болнични листове и експертни решения, издадени от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.

По желание на клиента могат да бъдат включени следните допълнителни покрития:

 • BulletВременна неработоспособност вследствие трудова злополука за застрахователна сума, избрана по договореност.
 • BulletВъзстановяване на разходи за медикаменти вследствие трудова злополука.
 • BulletДневни пари за болничен престой/хоспитализация вследствие трудова злополука.

 

Предимства

 • Застраховката осигурява реална застрахователна защита.
 • Финансова помощ при загуба на работоспособност.
 • Бърза процедура по завеждане на щетата.
 • Ясни правила при изплащане на обезщетения.

Злополука на спортисти

Застраховката предоставя застрахователна защита на български и чуждестранни спортисти, активно занимаващи се със спорт на аматьорски или професионални начала, в спортни или фитнес зали, центрове, дружества, клубове, спортни отбори, съюзи и федерации, както и треньори и спортни съдии. Тя може да бъде сключена от физическо или юридическо лице под формата на индивидуален или групов договор.

Покрити рискове

 • BulletСмърт вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;
 • BulletТрайна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки.


По желание на клиента могат да бъдат включени следните допълнителни покрития:

 • BulletВременна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;
 • BulletМедицински разходи вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;
 • BulletДневни пари за болничен престой вследствие злополука, настъпила по време на състезание и тренировки.
 • BulletСмърт вследствие битова злополука
 • BulletТрайна загуба на работоспособност вследствие битова злополука
 • BulletВременна загуба на работоспособност вследствие битова злополука;
 • BulletМедицински разноски и/или репатриране вследствие битова злополука;

Предимства

 • Бързо и лесно сключване
 • Комплексна защита при злополука
 • Гъвкавост при избор на застрахователни покрития и срок
 • Възможности за разсрочено плащане на премията при групови застраховки

Документи за изтегляне

Застраховка на учащи и преподаватели

Застраховката е подходяща за деца в детски ясли и градини, ученици в начални и средни училища, студенти във висши учебни заведения, както и за административния, преподавателския и помощния персонал, работещ в тях. При групови застраховки за срок една година не се прилагат ограничения за възраст и здравословно състояние на застрахованите лица. Покритието е валидно 24/7 и включва времето по време на учебния процес, учебни практики и при спортуване, в бита, по време на ваканции, лагери, екскурзии и пътувания.

Покрити рискове

 • BulletСмърт в резултат на злополука (покритието е активно за лица над 14-годишна възраст)
 • BulletТрайна загуба на работоспособност в резултат на злополука

Допълнителни покрития

 • BulletВременна загуба на работоспособност в резултат на злополука
 • BulletМедицински разноски в резултат на злополука
 • BulletДневни пари за болничен престой вследствие на злополука

Предимства

 • Гъвкав избор на застрахователна сума
 • Лесен избор на пакет с покрития, изцяло съобразен с възрастта на застрахованите лица

Гости на хотел

Застраховката се сключва от собствениците на хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи, туристически спални или други места за подслон и се отнася за български или чуждестранни граждани, на възраст над 3 години, отседнали в тях.  При подписан застрахователен договор, застраховката за всеки гост се счита за сключена с регистрацията на госта в хотела и заплащането на нощувката.

Покрити рискове

 • BulletСмърт и трайна загуба на работоспособност, вследствие злополука
 • BulletМедицински разноски, вследствие злополука или акутно заболяване
 • BulletРазходи за транспортиране и репатриране, вследствие злополука или акутно заболяване
 • BulletЧастична или пълна загуба на личен багаж вследствие пожар, природни бедствия или кражба чрез взлом от мястото за подслон
 • BulletОтговорност на Застрахования към трети лица за нанесени материални и нематериални щети, след влязло в сила съдебно решение.

Предимства

 • Спокойствие и застрахователна защита при неочаквани събития, настъпили на територията на хотела и прилежащите му територии, както и по време на кратки екскурзии, когато не е прекратена регистрацията му в обекта/хотела
 • Предоставяне при необходимост на медицинска помощ, вкл. транспортиране и репатриране

Злополука и заболяване на кредитополучатели

Застраховката на кредитополучателя е финансова защита за получения кредит от финансова институция, ако в резултат на злополука или заболяване не е възможно да се извършват необходимите плащания по кредита. Целта на застраховката е да намали риска от задлъжняване на кредитополучателя в случай на неблагоприятни събития като загуба на живот или инвалидност.

Покрити рискове

 • BulletСмърт в резултат на злополука или заболяване
 • BulletТрайна неработоспособност над 70% в резултат на злополука или заболяване

Допълнителни покрития

 • BulletВременна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване
 • BulletБезработица.

Предимства

 • Спокойствие при евентуални неблагоприятни събития
 • Финансова защита на кредитните задължения.

Свържете се с нас