Застраховка СМР: Цялостно покритие за строители и изпълнители

Застраховка СМР е единно решение за осигуряване на цялостно покритие за монтажните и строителни проекти на вашата компания, както и за машините, конструкциите, суровините и консумативите, необходими за такива проекти. Подходяща е за фирми, практикуващи строително договаряне или монтаж на машини или оборудване.

Застраховката за строителен и монтажен риск предлага покритие за различни рискове, които могат да възникнат по време на изпълнението на проектите ви. Тя включва застраховка от отговорност на строителя, застраховка от аварии на оборудване, застраховка от щети на имущество и други видове покритие според нуждите на конкретния проект.

Получавате застрахователна защита за различни видове рискове, като пожар, наводнения, вандализъм, изтичане на вода и други непредвидени ситуации, които могат да причинят щети на вашите строителни проекти. Застраховката за строителен и монтажен риск ви осигурява спокойствие и сигурност също така, че в случай на нещастен случай ще бъдете покрити финансово.

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Застраховка Строително-монтажни рискове (СМР) е нестандартна застрахователна полица, която осигурява покритие за имуществени щети и искове за наранявания или щети на трети страни.
  • Това са двата основни вида рискове при строителните проекти.
  • Щетите върху имуществото могат да включват неправилно изграждане на конструкции, щетите, които се случват по време на ремонт, и щети при временна работа на място.
  • Трети страни, включително подизпълнители, също могат да претърпят наранявания по време на работа на строителната площадка.
  • Целта на застрахователната полица СМР е да покрие всички страни по даден проект.