Продуктите в тази група осигуряват защита, както за лично имущество на физически лица, така и за фирмено имущество и свързаните с него интереси на юридически лица и еднолични търговци.
„ЗК Медико 21“ АД предлага разнообразие от застраховки за Вашия дом, офис, магазин, аптека, хотел, търговски обект или малко производствено предприятие, както и за свързаните с него лични и бизнес интереси или отговорности.
„ЗК Медико 21“ АД П предлага комбиниране на голям брой рискове, предоставящи оптимално покритие за недвижимото и движимото имущество на застрахования:
Пожар; Експлозия; Имплозия; Буря; Други природни бедствия; Атомна енергия; Свлачища

Дружеството покрива всяка щета или загуба, нанесена на имущество, предзвикана от градушка или измръзване и всякакво друго събитие, като:
Аварии; Кражба; Грабеж; Злоомишлени действия на трети лица

Застрахователят покрива пълна или частична загуба на застрахованото имущество в резултат на застрахователни събития, посочени в изброените по-долу рискове, групирани в клаузи, както следва:

КЛАУЗА “А”-ПОЖАР
Пожар - покриват се вреди вследствие на пожар и последиците от гасенето му; мълния (гръм, светкавица); експлозия; имплозия; падане и блъскане от летателни апарати и части от тях.

КЛАУЗА “Б”- ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
“Б 01” - буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета и др., градушка и последиците от нея, проливен дъжд, наводнение вследствие природно бедствие;
“Б 02” - действие на подпочвени води и/или морски вълни, увреждане от тежест от естествено натрупване на сняг или лед, измръзване(замръзване) на стоково-материални ценности, свличане и срутване на земната повърхност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ (по застраховка “Пожар и природни бедствия)

КЛАУЗА“3”- ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
Земетресението представлява вертикални или хоризонтални разтърсвания на земната повърхност или разломявания от внезапни естествени размествания на земната кора или земните недра.

КЛАУЗА “Р” - РАЗХОДИ
Покриват се целесъобразно направените разходи при вземане на незабавни мерки за ограничаване и ликвидиране последиците от застрахователно събитие и спасяване на увреденото имущество, включително разходите за транспортиране и разчистване на остатъци от унищожено застраховано имущество.
Застрахователят обезщетява Застрахования отделно за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни.
Задължително покритие за всяка застраховка е клауза А - “Пожар”. Останалите рискове могат да се избират от Застрахования в желана от него комбинация. Предмет на застрахователния договор могат да бъдат изброените покрития, взети заедно или в друга комбинация, ако са изрично посочени в застрахователния договор.

Design&Support: PC Services Ltd.