„ЗК Медико 21“ АД предлага Задължителна застраховка ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА в съответствие с изискванията на чл.52 от ЗЗБУТ и Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“ по смисъла на чл.55, ал.1 и ал.2 от КСО, покриваща следните рискове:

  1. Смърт вследствие трудова злополука;
  2. Трайно намалена работоспособност трудова злополука;
  3. Временна неработоспособност трудова злополука;
Design&Support: PC Services Ltd.