По ОБЩА ЗЛОПОЛУКА рисковете и застрахователните суми се избират по преценка на клиентите в зависимост от професията им, основните и спомагателни дейности на лицата и хобита.

ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:

Основни рискове:

 1. Смърт вследствие злополука;
 2. Трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на злополука;

Допълнителни (избираеми) рискове:

 1. Временна неработоспособност вследствие злополука;
 2. Оперативно лечение вследствие злополука;
 3. Дневни пари за болничен престой вследствие злополука;
 4. Медицинско транспортиране;
 5. Транспортиране(репатриране) при смърт и погребение.

Застрахователното покритие за рисковете смърт и трайно намалена или загубена работоспособност е валидно за цял свят, а за всички останали покрити рискове - за територията на Република България.
Изброените покрития могат да бъдат избрани заедно или в комбинация.
Предлагат се индивидуални и групови застраховки по избор на покрития и застрахователни суми.

За лица на възраст над 14 до 65 години предлагаме пакетни застраховки „Сигурност при злополука“, обхващащи всички основни и допълнителни рискове при предварително дефинирани застрахователни суми и обезщетения:

 1. Смърт вследствие злополука
 2. Трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на злополука
 3. Временна неработоспособност вследствие злополука
 4. Временна неработоспособност вследствие заболяване
 5. Дневни пари за болничен престой вследствие злополука и/ или заболяване
 6. Възстановяване на разходи за медикаменти

За чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната предлагаме медицинска застраховка на основание Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителна медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната, приета с ПМС No.80 от 03.05.2005 г., изм. ДВ бр.57 от 13.07.2007 г. и ДВ. бр.51 от 05.07.2011 г. Застраховката покрива медицинските разходи при нещастен случай или остро заболяване, направени на територията на Република България, за:

 1. Медицинска помощ при спешни състояния
 2. Извънболнична медицинска помощ
 3. Болнична медицинска помо,
 4. Транспортни разноски за настаняване или преместване в лечебно заведение
 5. Спешно стоматологично лечение.
Design&Support: PC Services Ltd.