Застрахователните договори, попадащи в обхвата на тази група може да се сключат като ИНДИВИДУАЛНИ, СЕМЕЙНИ ИЛИ ГРУПОВИ, като кандидатите за застраховане могат да избират между индивидуалните рискове или стандартните групи рискове.

За лица на възраст над 14 до 65 години предлагаме пакетни застраховки „Сигурност при злополука плюс“, обхващащи всички основни и допълнителни рискове при предварително дефинирани застрахователни суми и обезщетения:

  1. Смърт вследствие заболяване или злополука
  2. Трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на заболяване или злополука
  3. Временна неработоспособност вследствие злополука
  4. Временна неработоспособност вследствие заболяване
  5. Дневни пари за болничен престой вследствие злополука и заболяване
  6. Възстановяване на разходи за медикаменти

Тази група включва и специално разработения застрахователен продукт - застраховка на кредитополучатели. Застраховката покрива риска смърт на застрахования, като при настъпването му на банката - кредитодател се изплаща остатъка (непогасената част) от получения от застрахованото лице кредит. По желание на банката кредитодател или на застрахованото лице могат да бъдат приети за застраховане и други рискове.

Design&Support: PC Services Ltd.