Застрахова се живота и трудоспособността на застрахованите лица срещу рискове, настъпили вследствие заболяване и злополука, като се поема и финансовото им обезпечаване за ползвани от тях здравни услуги и стоки през срока на застрахователния договор и/или се изплащат фиксирани суми в случай на лечение срещу рискове вследствие на заболяване и злополука.

Design&Support: PC Services Ltd.