Пакетът се включва в покритието само при групови (корпоративни) договори.
Здравните услуги, предлагани в пакет "Подобряване на здравето и предпазване от заболяване" дават възможност за широк обем промотивна и профилактична дейност, с която се цели повишаване на здравната култура на застрахованите лица и личния им ангажимент към собственото им здраве, от една страна и ранна диагностика на социално значимите заболявания - артериална хипертония, захарен диабет, сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания и злокачествени заболявания - от друга страна. Чрез този пакет здравни услуги се откриват и рисковите фактори за тези заболявания и се предлагат индивидуални и групови програми за първична профилактика. Пакетът дава възможност за използуване на резултатите от провежданата профилактика за анализ на рисковите фактори на работното място при груповите форми на здравно застраховане.
При получаване на покана за профилактичен преглед, застрахованите лица трябва да се явят в посочено от „ЗК медико 21“АД и съгласувано с работодателя лечебно заведение от списъка на застрахователя в определения съвместно срок. След приключване на всички консултации и изследвания, лекарите, констатирали отклонение в здравословното състояние, назначават допълнителни консултации, изследвания и лечение, когато това е необходимо.

Design&Support: PC Services Ltd.