ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
Обект на Медицинска застраховка са дееспособни български и чуждестранни граждани, с постоянен адрес в Република България.
Медицинска застраховка се сключва за срок от 1 година. Срещу получаване на застрахователна премия се покриват рискове, произтичащи от заболяване или злополука, свързани с финансовото обезпечаване на застрахованите лица за ползваните от тях през срока на застрахователния договор определени здравни услуги и стоки.
Ползването на здравните услуги може да се осъществи по два начина:

  1. Абонаментен принцип - може да бъде използван само в здравните заведения, с които "ЗК Медико-21" АД има сключени договори. При този принцип не се заплащат ползваните услуги от застрахованите лица. Застрахованите лица представят на лекаря - координатор валидна медицинска карта, на базата на която "ЗК Медико-21" АД заплаща ползваните от тях здравни услуги.
  2. Възстановителен принцип – прилага се за всички останали случаи, при които застрахованото лице посещава здравни заведения извън списъка на "ЗК Медико-21" АД срещу представяне на фактура с касов бон, придружен от копия на медицинските прегледи/изследвания. Клиентите избират начина по който желаят да ползват здравните услуги в съответствие с приложими условия. В рамките на договорените лимити всяка една извънболнична или болнична здравна услуга може да се ползва на абонаментен принцип или на принципа на възстановяване на разходите.

Извънболничната и болнична помощ се осъществяват в медицинските центрове на “ЗK Медико-21” АД, университетски болници и национални центрове, многопрофилни и специализирани лечебни заведения в град София и на територията на страната, в които работят най-добрите и авторитетни професионалисти в различните области на медицината. Компанията предоставя възможност за лечение на територията на цялата страна – застрахованите лица имат възможност да се лекуват в над 470 лечебни заведения.

“ЗК Медико-21” АД разполага със собствени лечебни заведения:

  1. два медицински центъра (АСМП МЦ „София 2000“ и МЦ „Доверие“)
  2. една болница (МБАЛ „Доверие“) на територията на гр. София.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА "МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА"

Настоящите Общи условия за „Медицинска застраховка” са приети на заседание на Съвета на директорите на „Застрахователна компания Медико –21”АД, проведено на 01.08.2013 г., изменени и допълнени на заседание на СД от 01.03.2014г., изменени и допълнени на заседенаие на СД от 21.12.2015г.

Design&Support: PC Services Ltd.