Важно!!! При всички случаи на възстановяване на разходи е необходимо представянето на следните документи:

  1. Писмено ИСКАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ – по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ с точно попълнена банкова сметка на лицето;
  2. Медицинска карта - ксерокопие;
  3. Служебна бележка (от работодателя при корпоративни договори).

Освен тези документи застрахованото лице трябва да представи и следния комплект документи в зависимост от вида на разходите за възстановяване:

Всички представени медицински документи трябва да отговарят на изискванията на Министерството на здравеопазването.
Всички платежни документи трябва да отговарят на изскванията на Закона за счетоводството.


Застрахователят може да изиска и други документи, в зависимост от вида на ползваните здравни услуги и стоки за доказване основателността на плащането.

Приложения: образци на застрахователя:

Design&Support: PC Services Ltd.