За работодателя:
Съгласно направените промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, чл. 204 и чл.208 не се облагат с данък разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/ или професионална квалификация и/ или застраховка „Живот” и застраховка „Живот”, ако е свързана с инвестиционен фонд, в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, ако фирмата няма публични задължения към момента на извършване на разхода.

За самоосигуряващо се лице:
Съгласно чл.19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за лицата, упражняващи свободна професия и други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения, както и за лицата, извършващи дейност срещу възнаграждение за управление и контрол (работещи на граждански договор) “сумата от годишните данъчни основи се намалява с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/ вноски по договори за застраховки „Живот” в общ размер до 10% от сумата от годишните данъчни основи”.

Design&Support: PC Services Ltd.