На основание &6, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор издаде Удостоверение № 005-03/ 24.11.2016 г.
Издаденият лиценз е за извършване на застрахователна дейност по следните класове застраховки от Раздел ІІ, буква „А“ на Приложение 1 към Кодекса за застраховането.

1. Застраховка Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания):
- фиксирани парични суми;
- обезщетения;
- съчетание между двете.

2. Застраховка Заболяване:
- фиксирани парични суми;
- обезщетения;
- съчетание между двете.

8. Пожар и природни бедствия:
Всяка вреда или загуба, нанесена на имущество (различно от имуществото в класове 3, 4, 5, 6, и 7), в резултат на:
- пожар;
- експлозия;
- буря;
- природни бедствия, различни от буря;
- ядрена енергия;
- земни свлачища.

9. Други вреди на имущество:
Всяка вреда или загуба, нанесена на имущество (различно от имуществото в класове 3, 4, 5, 6, и 7), в резултат на градушка или измръзване, или всякакво друго събитие, като кражба, различно от събитията, посочени в клас 8.

Design&Support: PC Services Ltd.