“ЗК Медико-21” АД е наследник на "ЗОФ Медико-21" АД, първият лицензиран фонд за доброволно здравно осигуряване на територията на Р. България и лидер сред здравните фондове. Той от своя страна, се явява наследник и продължител на традициите и ценния опит на ЗОФ “Здраве” АД, създаден през 1997 г.
ЗОФ “Здраве” АД остана в историята със собствен почерк и стандарт за високо качество, своевременност и висока култура на предоставяното здравно обслужване. В резултат на неговата широка комплексна дейност бяха спасени стотици човешки живота, излекувани хиляди пациенти, чрез мащабна и ефикасна профилактика предотвратени усложнения и тежки заболявания, запазено и добре поддържано здравното състояние на десетки хиляди индивидуални и корпоративни потребители.
„ЗОФ Медико-21” АД е създадено през 2003 г. от проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн, понастоящем изпълнителен директор. Учредено е с капитал от 500 000 лева, впоследствие увеличен на 2 000 000 лева, а към момента и съгласно законовите изисквания – с капитал 4 600 000 лв.

През 2008 г. „Доверие-Обединен холдинг” АД придобива контролния пакет акции от „ЗОФ Медико-21” АД.
“ЗОФ Медико-21” АД съхрани постигнатия от ЗОФ “Здраве” АД висок стандарт на коректност и почтеност във взаимоотношенията си с потребителите и широката мрежа от изпълнители на здравни услуги и стоки, прецизно и отговорно изпълнявайки сключените договори.
„ЗОФ Медико-21” АД притежава Лицензия № 1/15.08.2003 г. на Комисията за финансов надзор на Р. България. Лицензията е издадена на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор, чл. 98 от Закона за здравното осигуряване и Решение № 313– ЗОД от 13.08.2003 г. на Комисията за финансов надзор на Република България. С нея се лицензират и предлагат четири здравноосигурителни пакета:

1.  „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване”;

2.  „Извънболнична медицинска помощ”;

3.  „Болнична медицинска помощ”;

4.  „Комбинирана медицинска помощ”;

През 2006 г. с Решение № 165– ЗОД от 06.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор на Република България и на основание чл. 16, ал. 1, т. 25 от Закона за Комисията за финансов надзор, чл. 99д, ал.1 и чл.99к, ал.2, т.2 от Закона за здравното осигуряване, „ЗОФ Медико-21” АД получава разрешение да предлага и още един здравноосигурителен пакет - „Дентални услуги”.

Отговаряйки на изискванията и промените в Закона за здравното осигуряване,  „ЗОФ Медико-21“ АД се прелицензира в “ЗК Медико-21” АД.

Съгласно Решение № 563-ОЗ от 17.07.2013 г. на Комисията за финансов надзор на Република България “ЗК Медико-21” АД притежава лиценз за извършване на застраховка „Злополука“ и застраховка „Заболяване“.

Съгласно Решение № 143 – ОЗ от 12.02.2014 г. на Комисията за финансов надзор на Република България “ЗК Медико-21” АД притежава лиценз за извършване на застраховка „Пожар и природни бедствия” и застраховка „Други щети на имущество”

„ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИКО-21” АД оперира основно на пазара на здравното застраховане (Медицинска застраховка по чл. 427 от КЗ), което е обусловено исторически от дейността на дружеството като фонд за доброволно здравно осигуряване.

 “ЗК Медико-21” АД продължава да работи с висок стандарт на коректност и почтеност във взаимоотношенията си с потребителите и широката мрежа от изпълнители на здравни услуги и стоки.
В новата концепция на “ЗК Медико-21” АД са заложени идеите и философията, високите изисквания и стандарти на съвременното европейско здравно застраховане за комплексен подход на основата на профилактика и промоция/възпроизводство на здравето.

 

 

 

Design&Support: PC Services Ltd.